2018-01-31

Struktura organizacyjna Komendy

 

W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział Operacyjny

 •    Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego
 •    Sekcja Analiz i Kontroli

2. Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

 • Sekcja Rozpoznawania Zagrożeń i Nadzoru Prewencyjnego
 • Sekcja ds. Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

3. Wydział Organizacji i Nadzoru

3. Wydział Kadr

4. Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny

 •      Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

5. Wydział Finansów

6. Ośrodek Szkolenia PSP

7. Wydział Informatyki i Łączności

8. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pomocy Prawnej

9. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP

10. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw
       Obronnych

 

 

Dolnośląskiemu komendantowi wojewódzkiemu podlegają bezpośrednio:

 • Wydział Organizacji i Nadzoru
 • Wydział Kadr
 • Wydział Informatyki i Łączności
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds.Pomocy Prawnej
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds.BHP
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych.
   

I zastępca komendanta wojewódzkiego nadzoruje:

 • Wydział Operacyjny;
 • Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy;
 • Ośrodek Szkolenia PSP.
   

II zastępca komendanta wojewódzkiego nadzoruje:

 • Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny;
 • Wydział Finansów.


Zastępca komendanta wojewódzkiego nadzorujący Wydział Operacyjny pełni funkcję dowódcy Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się